2023-2024-es tanév

Tisztelt Szülők!

A 2023-24-es tanévben változnak a hiányzás igazolására vonatkozó szabályok intézményünkben.

Az eddigi 3 nap helyett 5 nap szülői igazolást fogadunk el. Ezen kívül, – rendkívüli esetben – Önöknek lehetősége lesz az intézményvezetőhöz előzetesen benyújtott kérelemmel félévenként 5 napra kikérni a gyermeket.Ezek a napok nem számítanak bele a szülő által igazolható 5 napba.

Felhívom azonban figyelmüket, hogy amennyiben a hiányzások száma meghaladja a tanítási évben a 250 órát, illetve egyes tantárgyak esetében a 30%-ot, osztályozó vizsga elrendelésére kerülhet sor tanév

 

Ez a címsor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tisztelt Szülők!
Az április 20-21-én esedékes, 2023-2024-es tanévre történő beiratkozásra kérjük, hogy mindkét szülő jöjjön és hozzák el leendő elsős gyermeküket is egy kis ismerkedésre.
Köszönjük!

2023. április 5-én nyílt napot tartunk a 2023-2024-es tanévre első osztályba jelentkező gyermekek szüleinek.         

Program:                          

9:00 – Tanítási óra megtekintése az első osztályban                          

10:00 – Beszélgetés az iskola vezetőségével       

10:30 – Az intézmény megtekintése                    

Előzetes bejelentkezés a 06 1 226 8185-ös telefonszámon.            

Kérjük az érdeklődő szülőket, hogy 8:45-re érkezzenek!       

Sulizsák
Tisztelt Szülők!
A holnapi nap folyamán (október 14.) intézményünk 5 pedagógusa vesz részt a sztrájkban. Tanítási órákat ez nem érint, a feladatellátás zavartalan lesz.
 
 

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról.

A rendelet szerint idén nem lesz őszi szünet, viszont a téli szünetet meghosszabbították. A szünet előtti utolsó tanítási nap dec. 21. (szerda), az első tanítási nap a szünet után 2023. január 9. (hétfő). A tanév is meghosszabbodik egy nappal, június 16-ig tart majd.

A tavaszi szünet változatlan.

 

tny
 

Tanévzáró ünnepség és bizonyítvány osztás 2022. június 17. 16  órakor.

A bizonyítványokat átvenni a továbbiakban a következő időpontokban lehet:

 • 2022. június 20-23-ig, 8 és 16 óra között.
 • Ügyeleti napokon 9 és 13 óra között
 • június 29.
 • július 13., 27.
 • augusztus 10.,24.
 

Intézményünk a 2022/2023-as tanévre az alábbi osztályába rendkívüli felvételi eljárást szervez:

 1. 9/E. Előkészítő évfolyam pályaorientációs jelleggel

      számítógépes adatrögzítő részszakképesítés

A részszakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai:

A szakképesítés azonosító száma: OKJ: 31 346 02

Szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel

Szakképzési évfolyamok száma: 2

Elmélet aránya: 40%

Gyakorlat aránya: 60%

Nappali rendszerű iskolai oktatás:

Sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása (enyhe értelmi fogyatékos, mozgásszervi vagy érzékszervi fogyatékos /nagyothalló, gyengénlátó/, halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők)

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 • Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés.
 • A sajátos nevelési igényt megállapító, érvényes szakértői vélemény

A részszakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Iratok, dokumentumok kezelése

Ügyvitel-technikai eszközök, berendezések használata

Adatbeviteli feladatok végzése

Kapcsolatot létesítése az ügyfelekkel

Adatkezeléssel, feldolgozással kapcsolatos feladatok végzése

 Jelentkezni lehet augusztus 31-ig a megadott elérhetőségeken.

 Az intézmény adatai:

Név: Budatétényi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes  

            Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Cím: 1223 Budapest, Kápolna utca 2-4.

Telefon/fax: +36 1/226 8185

Intézményvezető: Magyar Gabriella

 

Web: https://delbudakozmutza.hu/

E-mail: titkarsag@kozmutza.dbtk.hu

 

Kedves Szülők és Gyerekek!

Május 31-én lezárul a kupakgyűjtési akció. Azon a napon a gyűjtőedényt is elviszik. 😀Nagyon köszönjük az eddigi aktív részvételt!😃

Aki még szeretne hozni, az 31-e kedd reggelig megteheti. Utána már kérjük, NE hozzanak többet!!

Kedves Szülők!

Az Adyliget konyha, aki gyermekeink számára az étkezést biztosítja, kóstolást szervez a szülőknek. A jövő hét folyamán, öt napon keresztül napi 10 adag ételt biztosítanak erre.

Vagyis naponta 10 szülőnek lesz lehetősége iskolánkban ebédelni és véleményt nyilvánítani, értékelni az elfogyasztott ételeket.

Ennek pontos feltételei:

 • Családonként egy felnőtt jelentkezhet és csak egy alkalommal.
 • A kóstolás a szülők számára minden nap 13.15 és 14 óra között lehetséges.

Az érdeklődők az alábbi linken egy táblázatot találnak, amelyben választhatnak a hét napjai közül és nevük beírásával jelezhetik, hogy jönnek kóstolni. Kérem, egy napra csak 10 fő jelentkezzen!

Ha valaki mégsem tud eljönni a beírt időpontban, kérjük, időben jelezze, hogy más érdeklődőt értesíthessünk.

Mindenkit szeretettel várunk!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SDrszk2uHL9AK9plxHUurIE3ffNPHwofC4ZP8ZzKBIw/edit?usp=sharing

Végleges felvételi jegyzék:

A 2022-2023-as tanévre a szakiskolai tagozatra felvételt nyert tanulók

Oktatási azonosító:

72641186919
72651361271
72698441833
72706368529
72734829459
72742057140
72820446477

FELHÍVÁS
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az
intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé
válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt
követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 21. §-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi
fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.
A gyermek felvételéről az igazgató dönt.
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez
benyújtva – a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
Mit kell tudni a beíratásról?
A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint
illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A beiratkozás időpontja: 2022. április 21. (csütörtök) 8-19 óra között
2022. április 22. (péntek) 8-19 óra között
A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.
Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő
aláírásával ellátva kell benyújtani.
A szülőknek lehetősége van arra, hogy előzetesen a KRÉTA felület e-ügyintézésén keresztül beküldjék gyermekeik adatait az adott általános
iskolákba. A személyes megjelenés ebben az esetben is kötelező adategyeztetés céljából.
A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében kijelölt iskolába köteles beíratni.
A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába
vagy osztályba fel kell venni.
Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai
tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes
járási/kerületi kormányhivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.
A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha
• menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
• a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett
jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.
A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség
fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos
feltételekkel veheti igénybe.
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a
szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő
felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be,
szabálysértést követ el.
Dél-Budai Tankerületi KözpontTisztelt Érdeklődők!

Intézményünkben a járványhelyzetre való tekintettel jelenleg nem fogadunk az iskola iránt érdeklődő látogatókat. A leendő első osztályos szülőket arra kérjük, március 1. után keressenek bennünket személyes találkozás ügyében.

Megértésüket köszönjük!

Kedves Szülők! November 22-26-ig az alábbi osztályok jöhetnek jelenléti oktatásra teljes létszámmal: 2. osztály, 4. osztály, valamint az összevont alsó osztály. A 7., 8., és a szakiskolai osztályból csak a két oltással rendelkező tanulók jöhetnek be az iskolába, a többiek karanténban otthon maradnak. A többi évfolyam teljes létszámmal karanténban van!Kedves Szülők! Kérjük, hogy az úszni járó gyermekek a továbbiakban hozzanak magukkal maszkot. A késő őszi, téli időszakban a BKV járatát vesszük igénybe az uszodába jutáshoz, ezeken pedig kötelező a maszkviselés. Kérjük továbbá Önöket, amennyiben gyermekük hiányzik az iskolából, az első napon, amikor újra jön, az igazolást mutassák be a bejáratnál. Újra nő a lakosság körében a covid fertőzöttek száma. A közösség érdekében fontos, hogy csak orvosilag igazoltan egészséges tanulók és dolgozók tartózkodjanak az intézményben. Megértésüket köszönjük!
Kedves Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy iskolánk egyik pedagógusa koronavírus fertőzés következtében megbetegedett.

A 2. és a 6. osztály, valamint két pedagógus november 18-19-én karanténban lesz. Legközelebb 22-én hétfőn térhetnek vissza az intézménybe.

Kérjük az érintett tanulók szüleit, figyeljék gyermeküket. Ha bármilyen tünetet tapasztalnak rajtuk, forduljanak orvoshoz, kérjenek tesztelést és hétfőn se hozzák iskolába!

Megértésüket köszönjük!